Finlands Förlagsförening r.f.
Stadgar

1 § Namn och hemort

Föreningens namn är Suomen Kustannusyhdistys ry, på svenska Finlands Förlagsförening r.f. och dess hemort är Helsingfors stad.

2 § Syfte

Föreningens syfte som ideologisk organisation är att bevaka sina medlemmars allmänna och gemensamma yrkesmässiga intressen samt att främja förlagsverksamheten, spridningen av litteratur, läsintressen och yttrandefriheten i vårt land. Föreningen strävar inte att få vinst eller ekonomisk vinning till sig själv eller till sina delaktiga. Till föreningens syften hör inte att bevaka arbetsgivarnas intressen i arbetsförhållanden enligt lagen om kollektivavtal.

För att förverkliga sitt syfte bevakar föreningen sina medlemmars upphovsrätter, representerar som centralorganisation sin medlemskår i hemlandet och utomlands samt utvecklar branschens internationella samarbete. Föreningen håller kontakt med myndigheter, olika organisationer inom branschen, gemenskaper och övriga intressentgrupper, informerar, stöder forskningsarbetet samt ger utlåtanden och framför förslag till statsmakten.

3 § Medlemskap

Som medlem godkänns en fysisk person eller privaträttslig sammanslutning som bedriver regelbunden och professionell förlagsverksamhet och som godkänner föreningens ändamål. Medlemmarna godkänns vid föreningsmötet med enkel röstmajoritet. Innan förläggaren godkänns som medlem i föreningen skall denne ge en skriftlig förbindelse, som följer föreningens beslut, om att han/hon följer föreningens gällande stadgar, betalar avgifterna som hör till föreningen och ger nödvändiga uppgifter om sin förlagsverksamhet till föreningens kansli.

4  § Medlemsavgift

Medlemmen skall betala en anslutningsavgift vid anslutning till föreningen. Avgiftens storlek bestäms av föreningens höstmöte för ett år i sänder. Därtill skall medlemmen betala en årlig medlemsavgift som består av en grundavgift som är lika stor för alla medlemmar, en titelavgift som bestäms enligt produktion av nyheter samt en omsättningsavgift som bestäms enligt skattefri nettoförsäljning. Titelavgiften och omsättningsavgiften grundar sig på medlemmens produktions- och försäljningsvolym under kalenderåret före det föreningsmöte som bestämmer om medlemskapet. Medlemskapet börjar i början av kalendermånaden efter det föreningsmöte som gjort beslutet. Om medlemskapen börjar i mitten av kalenderåret skall man betala de hela månader som är kvar av kalenderåret. Medlemmens röstantal vid föreningsmötet är en hundradel av medlemsavgiften i fulla hundratal euro.

5 § Utträde och uteslutning

En medlem som vill utträda ur föreningen skall göra detta genom en skriftlig anmälan till föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. Medlemskapet upphör vid slutet av det kalenderår under vilket utträdet ägt rum.
Föreningen kan utesluta en medlem som handlar i strid med lagen, som inte följer dessa stadgar eller de beslut som fattats med stöd av dessa, som regelbundet och ofta handlar på ett sätt som inte är förenligt med föreningens verksamhetsprinciper och medlemmarnas skyldigheter eller som underlåter att betala medlemsavgiften inom den tid som föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och medlemskapet upphör med omedelbar verkan. Uteslutningsbeslutet bör delges den uteslutna medlemmen omgående.
Om en medlem upphör permanent med att vara förläggare eller går i konkurs, upphör medlemskapet så fort som styrelsen har konstaterat ärendet vid sitt möte.
En medlem som har utträtt eller uteslutits ur föreningen är skyldig att betala den medlemsavgift som förfallit till betalning även för det kalenderår under vilket medlemskapet upphör, såvida inte styrelsen av särskilda orsaker, såsom ett för en medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen eller allmänt svårt ekonomiskt läge, överenskommer annat.

6  § Ordinarie möte

Högsta beslutanderätt utövas av föreningsmötet. Ordinarie föreningsmöte hålls två gånger om året den dag som styrelsen bestämt, vårmöte före slutet av april och höstmöte före slutet av december. Extra möte hålls när styrelsen finner det nödvändigt eller om det i annat fall ska enligt lagen hållas. Endast föreningens medlem kan vara ledamot. Ledamoten kan representera endast en medlem vid mötet. Ingen får dock rösta för mer än en femtedel av det röstantal som företräds vid mötet. Den mening som har fått det högsta röstantalet gäller som mötets beslut, om inte något annat bestäms i lagen eller i dessa stadgar. Vid lika röstantal avgörs valet genom lottning; i andra frågor gäller den mening som stöds av ordförande.

7 § Ordinarie mötes ärenden

Vid ordinarie föreningsmöte

1) väljs ordförande och sekreterare för mötet samt två protokollsjusterare som vid behov fungerar även som rösträknare,
2) konstateras om möteskallelsen har sänts på det sätt som bestäms i stadgarna och om mötet annars är lagligt.

vid vårmötet

3) föredras styrelsens årsberättelse och bokslut samt revisorernas utlåtande,
4) beslutas om fastställande av bokslutet för föregående år
5) beslutas om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar eller om övrig åtgärd till vilka ifrågavarande räkenskapsperiodens förvaltning och räkenskaperna ger anledning.
6) behandlas övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen,

vid höstmötet

3) beslutas om storleken på anslutnings- och medlemsavgifter samt medlemmarnas röstantal.
4) föredras styrelsens budget för det nästa verksamhetsåret,
5) bestäms arvodena för styrelsens medlemmar samt revisorerna för det följande verksamhetsåret,
6) förrättas val av styrelsemedlemmar
7) väljs två revisorer och deras suppleanter för den nästa räkenskapsperioden,
8) behandlas övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen.

8 § Kallelse till ordinarie möte

Skriftlig möteskallelse bör sändas till medlemmarna bevisligen minst sju (7) dagar före mötet.

9 § Styrelse

Föreningens styrelse representerar föreningen och sköter föreningens ärenden. Vid föreningens höstmöte väljs styrelsen som består av minst fem (5) och högst nio (9) medlemmar för ett år i sänder. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande för ett år i sänder.

10 § Styrelsens beslutförhet

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av medlemmarna är närvarande. Som mötets beslut gäller den mening som de flesta röstande förenar sig om och vid lika röstantal den mening som ordföranden biträder. På den stödda begäran av en medlem i styrelsen som utgör minoritet skall ett ärende hänskjutas till föreningsmötet för slutligt avgörande. Över mötet skall upprättas ett protokoll som skall undertecknas av styrelsens ordförande och sekreterare. Protokollen skall årligen hållas i nummerordning och förvaras av styrelsen.

11 § Ledarens uppgifter

Föreningens ledare, som anställs och avskedas av föreningens styrelse, sköter om föreningens löpande ärenden. Ledaren ska leda förbundets kontor, bereda och presentera ärenden som behandlas av styrelsen och se till att besluten verkställs på det sätt som styrelsen beslutar och i enlighet med styrelsens anvisningar.

12  § Teckning av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens medlemmar, verkställande direktör och övriga berättigade personer, alltid två tillsammans. Styrelsen kan utse verkställande direktören att ensamt teckna föreningens namn angående löpande ärenden.

13  § Bokslut och revisionsberättelse

Föreningens räkenskapsår är ett kalenderår. Bokslutet skall vara färdigt och räkenskapsböckerna, styrelsens årsredovisning och övriga nödvändiga handlingar skall tillställas revisorerna för granskning två veckor före vårmötet, emellertid före slutet av mars. Revisionerna skall för varje räkenskapsperiod avge en skriftlig revisionsberättelse rörande föreningens styrelse och räkenskaper minst två veckor före vårmötet.

14  § Ändring av stadgar

Förslag till ändring av dessa stadgar skall inlämnas till föreningens styrelse, som föredrar förslaget med sina utlåtanden för föreningens medlemmar minst en månad före ordinarie mötet. Förslaget till ändring godkänns om det biträtts av minst 2/3 av de vid ordinarie mötet avgivna rösterna.

15  § Upplösning av föreningen

Förslag om upplösning av föreningen behandlas och beslutas i samma ordning som ändringar av stadgarna. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar användas för ett sådant ändamål som är till nytta för hela bokbranschen i enlighet med vad som beslutits vid föreningens möte omupplösningen.

Stadgar godkända 12.12.2006.