Esteettömyys ja sähkökirjat

Mies käyttää tekstinsuurennustyökalua.

Euroopan parlamentti hyväksyi keväällä 2019 niin sanotun esteettömyysdirektiivin (European Accessibility Act). Direktiivi koskee muun muassa kuluttajille tarkoitettuja sähkökirjoja ja sähkökirjojen lukemiseen tarkoitettuja ohjelmistoja sekä audiovisuaalisia mediapalveluja.

Palvelut tulee jatkossa toteuttaa niin, että kaikenlaiset ihmiset voivat käyttää palveluja riippumatta mahdollisista toimintarajoitteista.

Suomessa direktiivin voimaan saattamisesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Valmistelutyötä tehdään usean eri ministeriön yhteistyönä. Hallituksen esitys kansalliseksi lainsäädännöksi on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

Uutta lainsäädäntöä sovelletaan direktiivissä määriteltyihin tuotteisiin, jotka saatetaan markkinoille 28.6.2025 jälkeen ja palveluihin, joita tarjotaan kuluttajille 28.6.2025 jälkeen.

Suomen Kustannusyhdistys seuraa aktiivisesti kansallisen lainsäädännön valmistelua ja tarjoaa jäsenilleen aihetta koskevaa koulutusta. Direktiivin soveltaminen ei saa aiheuttaa kohtuutonta rasitetta palveluiden ja tuotteiden tarjoajille, ja implementoinnissa tulee huomioida alan erityispiirteet.

Mitä tarkoittaa esteetön sähkökirja?

Esteettömyysdirektiivin tarkoituksena on helpottaa toimintarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden osallistumista yhteiskuntaan. Esteetön sähkökirja toimii erilaisilla päätelaitteilla, sen sisältöä kuten värejä ja fonttikokoa pystyy mukauttamaan yksilöllisiin tarpeisiin, ja sitä voivat käyttää myös esimerkiksi näkövammaiset henkilöt. Esteetön palvelu on helppokäyttöinen ja toimiva kaikille käyttäjille, myös niille, joilla ei ole erityistarpeita.

Esteettömille tuotteille ja palveluille on kysyntää, ja niiden tarpeen ennakoidaan kasvavan huomattavasti. Sähkökirjojen tuottaminen esteettömiksi vähentää myös erillisten saavutettavien versioiden tarvetta.

Sähkökirjojen ja niiden lukemiseen tarkoitettujen ohjelmistojen lisäksi esteettömyysvaatimukset koskevat myös

  • sähkökirjojen metadatatietoja
  • jakeluketjua
  • verkkokauppaa.

Toisaalta direktiivi antaa niin sanotuille mikroyrityksille mahdollisuuden olla noudattamatta sääntelyä.

Lue lisää

Miia Kirsi: Esteettömyysdirektiivi ja e-kirjojen saavutettavuus
27.11.2019 Vastuullinentiede.fi

Esteettömyysdirektiivi tuo uusia vaatimuksia sähkökirjoille

Esteettömyysdirektiiviä koskeva hallituksen luonnos on nyt lausuntokierroksella. Media-alalle on myönteistä, ettei luonnoksessa ole laajennettu direktiivin soveltamisalaa. Kirjankustantajille uusi sääntely kuitenkin merkitsee todella suurta muutosta, sillä tällä hetkellä markkinoilla ei ole esteettömyysdirektiivin velvoitteet täyttäviä sähkökirjoja.

Johanna Haapiainen-Makkonen

Juridinen asiantuntija, Suomen Kustannusyhdistys

Agendalla 19.1.2022