Finlands Förlagsförening rf

Vad är Finlands Förlagsförening?

Finlands Förlagsförening är en samarbets- och intresseorganisation för finländska bokförläggare. Föreningen har som uppgift att stöda sina medlemmar genom att utveckla verksamhetsbetingelserna inom förlagsbranschen. I egenskap av ideell organisation främjar den spridningen av litteratur, intresset för läsning och yttrandefriheten.

För att uppnå sitt syfte bevakar föreningen medlemmarnas upphovsrättsliga intressen, representerar som centralorganisation medlemskåren i hemlandet och utomlands och utvecklar det internationella samarbetet inom branschen.

Föreningen håller kontakt med myndigheterna, olika organisationer och sammanslutningar inom branschen och övriga intressentgrupper, informerar, stöder forskning samt ger utlåtanden och propositioner till statsmakten. Den övervakar det fria ordet och ordnar evenemang och kampanjer för att uppmuntra läsande och främja litteraturen.

Historia

FFF är den äldsta intresseorganisationen inom Finlands näringsliv. Den grundades år 1858. Drivande krafter bakom föreningens grundande var många av tidens tongivande gestalter: Z. Topelius, Paavo Tikkanen, F. W. Frenckell. Under sitt första verksamma år hade föreningen 19 medlemmar.

I början av sin verksamhet koncentrerade sig FFF på att effektivera bokdistributionen och skapa ett nät av bokhandlar runt om i landet. Då utvecklades också det provlagersystem (se nedan) som fortfarande i denna dag är unikt i världen. Först efter flera decennier var det dags för den övriga bevakningen av förläggarnas intresse.

Du kan bekanta dig närmare med FFF:s och bokbranschens historia på finska i verket Paras tawara maailmassa ( - Et rätt klenodium) (Kai Häggman, Otava 2008), som gavs ut till 150-årsjubileet.

Finlands Förlagsförening och dess medlemmar

Idag har FFF över 100 bokförläggarmedlemmar. De svarar för omkring 80% av landets kommersiellt förlagda boktitlar och för över 75 % av bokförsäljningen.

FFF:s medlemsföretag ger årligen ut omkring 4 500 nya titlar. Försäljningsvärdet av dessa är ca 300 miljoner om året. Förlagen sysselsätter direkt över 1 500 personer. Dessutom tillkommer personalen vid bl.a. tryckerierna och logistikbolagen.

Ett unikt provlagersystem

Provlagersystemet, som är okänt i resten av världen, garanterar att kunderna i bokhandlarna har tillgång till ett brett litteratururval. Provlagret innebär att förläggarna på egen bekostnad sänder ett exemplar av sina nyutgivna böcker till de bokhandlar som önskar det. Dessa böcker är förläggarnas egendom. Bokhandlaren har dock rätt att sälja en bok från boklagret om han eller hon omedelbart köper ett nytt exemplar för att ersätta det sålda exemplaret.

Statistik om förlagsbranschen

Till FFF:s viktigaste uppgifter hör att följa med utvecklingen inom bokbranschen och informera med hjälp av sin statistik. För detta ändamål samlar föreningen in två slags statistik - årsstatistik och snabbstatistik.

Årsstatistiken samlas in för det gångna året från alla föreningens medlemmar. Den ger detaljerad information om utvecklingen i fråga om olika litteraturslag, bokunderlag och distributionskanaler.

Syftet av snabbstatistik är att ge trendinformation på kort sikt om utvecklingen på bokmarknaden. Den senaste snabbstatistiken för hela årets försäljning publiceras under bokgillets traditionella lunch, Kirjakillan Tammilounas

Kommittéerna kopplar till gräsrötterna

Inom föreningen verkar flera kommittéer med vilkas hjälp man får reda på vilka behov det finns ute på fältet inom förläggarbranschen och därmed kan vidta åtgärder för att hjälpa branschen. För närvarande verkar följande kommittéer: specialförläggarnas kommitté, utbildningskommittén, kommunikationkommittén, kreditkommittén, mässkommittén, läromedelskommittén och utväcklingskommittén.

Styrelsen och föreningsmötet beslutar - byrån verkställer

Högsta makten inom Finlands Förlagsförening utövas av föreningens möte, som beslutar om medlemskap, budget och stadgar. Styrelsen fastställer föreningens strategi och fattar de viktigaste besluten, som verkställs av en byrå ledd av föreningens direktör. På byrån arbetar två och en halv anställda.

FinnMedia

Finlands Förlagsförening är medlem i FinnMedia och deltar via det i mediebranschens gemensamma intressebevakning. FFF är dock ingen arbetsgivarorganisation, så medlemskap i enbart den medför inte de arbetsgivartjänster som FinnMedia erbjuder.

Hur blir man medlem i FFF?

Föreningens årsmöte beslutar om medlemsupptagningen. Årsmöten hålls i april och december. Som medlem kan antas en fysisk person eller privaträttslig sammanslutning som livnär sig på professionell bokförläggningsverksamhet och som godkänner föreningens syfte. Medlemsansökningar finns på föreningens kontor.

Medlemsavgiften bestäms utgående från antalet nya titlar förläggaren ger ut och från storleken på bokförsäljningen. Under de senaste åren har medlemsavgiften för de minsta medlemsföretagen varit omkring 500 euro per år.

Tjänster som FFF erbjuder sina medlemmar

 • allmän intressebevakning, såsom att ge utlåtanden och verka som sakkunnig
 • rådgivning för medlemmarna bl.a. i frågor om avtal och upphovsrätt
 • en täckande statistikföring och kunskapsproduktion inom bokbranschen
 • extern och intern information
 • diskussionsforum - kommittéer och möten/evenemang
 • tryggande av tillgången på böcker, bl.a. koordinering av bokhandlarnas provlagersystem
 • utbildning
 • övervakning av fotokopiering och redovisning av fotokopieringsersättningar (FFF är grundande medlem i upphovsrättsorganisationen Kopiosto)
 • PR-arbete till förmån för boken och läsandet
  • Helsingfors bokmässa
  • övriga PR-kampanjer
 • internationella förbindelser
  • Federation of European Publishers
  • International Publishers Association
  • gemensamma avdelningar på bokmässorna i Frankfurt och Bologna

Finlands bokstiftelse

Finlands bokstiftelse är en stiftelse grundad 1983 av Finlands Förlagsförening och undervisningsministeriet, enligt stadgarna med uppgift att främja inhemsk bok- och ordkonst.

Stiftelsen är bäst känd som utdelare av litteraturpris, av vilka de kändaste är de årliga Finlandiaprisen. Dessa priser uppgår till 30 000 euro. Övriga litteraturpriser som finansieras av stiftelsen är Lilla Finlandia, Alvar Renqvist, Eino Leino och Mikael Agricola.