Kustannusalan työtehtäviä

Kirjan tekemiseen osallistuu iso joukko ammattilaisia. Käytännöt ja tehtävänimikkeet vaihtelevat eri kustantamoissa, mutta kaikkia alla kuvattuja tehtäviä hoidetaan kustantamoissa koosta riippumatta.

Osa kirjan tekemiseen osallistuvista henkilöistä on kustantamon palkkalistoilla, osa yrittäjiä tai freelancereita, joilta kustantamot tilaavat palveluita kunkin kirjaprojektin tarpeen mukaan.

Kustannusalalle ei ole varsinaista ammattiin valmistavaa koulutusta. Useimmilla kustannustoimittajilla on yliopistotutkinto joko kirjallisuudesta tai suomen kielestä. Graafisen suunnittelun ja kuvittamisen tehtäviin saa valmiuksia esimerkiksi taideyliopistoista tai graafisen alan ammattikorkeakoulututkinnoista.

Tutustu ammatteihin:

Kustannustoimittaja

Kustannustoimittaja on kirjan kätilö. Kustannustoimittaja tukee kirjailijan työtä ja toimii hänen yhteyshenkilönään kustantamossa. Työn ytimessä on luottamuksellinen yhteistyö kirjailijan (tai kääntäjän) kanssa.

Kustannustoimittaja huolehtii aikataulusta, editoi tekstiä yhteistyössä kirjoittajan kanssa ja vastaa tiedonkulusta tekijän ja esimerkiksi graafisen osaston ja markkinoinnin välillä. Hän laatii teoksesta esittelytekstin tiedotuskäyttöön, ja usein myös teoksen päällystekstit.

Tärkeä osa kustannustoimittajan työtä on uusien kustantamoon tarjottujen käsikirjoitusten arviointi.

Kustannusjohtaja ja kustannuspäällikkö

Kustannusjohtaja vastaa kustantamon kirjallisesta linjasta. Hän kehittää kustannusohjelmaa yhdessä kustannuspäälliköiden kanssa. Kustannuspäälliköt vastaavat tietyn toimituksen tai osaston toiminnasta.

Kustannusjohtaja osallistuu myös yrityksen johtamiseen ja toimii esimiehenä. Kustannusjohtaja ja kustannuspäälliköt osallistuvat myös myynnin ja markkinoinnin suunnitteluun.

Kääntäjä

Kääntäjältä vaaditaan erinomaista kykyä tulkita kirjailijan käyttämää kieltä ja sanojen merkityksiä. Usein kääntäjä keskustelee kirjailijan kanssa tekstin tulkinnoista, jotta teoksen sisältö ja sävy säilyisivät käännöksessä mahdollisimman alkuperäisinä. Kustannustoimittaja auttaa käännetyn tekstin editoinnissa.

Kustantamo valitsee vieraskieliselle teokselle kääntäjän joko käännösnäytteen tai aiempien kokemusten tai suositusten perusteella. Kustantamot eivät yleensä hae kääntäjiä avoimella haulla, vaan kääntäjät ovat yhteydessä kustantamoihin ja lähettävät käännösnäytteitä oma-aloitteisesti.

Kuvittaja

Kuvittaja havainnollistaa tekstiä kuvien avulla. Kirjan sisältö sekä kuvitus ja kansi muodostavat ehjän, ainutlaatuisen kokonaisuuden. Kuvituksen rooli teoksissa vaihtelee – esimerkiksi monissa lastenkirjoissa kuvittaja on tasaveroinen tekijä kirjailijan rinnalla.

Aluksi kuvittaja tutustuu kirjan sisältöön sekä sen muotoon eli formaattiin ja sivumäärään. Tämän jälkeen hän alkaa suunnitella ja toteuttaa kuvitusta, joka tukee kirjan sisältöä.

Graafinen suunnittelija ja taittaja

Graafinen suunnittelija vastaa kustannustuotteiden visuaalisesta ilmeestä. Hän suunnittelee painettujen kirjojen ja digituotteiden ulkoasuja sekä kustantamojen markkinointiviestintää. Graafinen suunnittelija työskentelee tiiviisti yhdessä toimitusten sekä kirjantekijöiden, kuvittajien ja valokuvaajien kanssa.

Kirja taitetaan graafisen suunnittelijan luoman mallin mukaan. Taitosta vastaa joko graafinen suunnittelija itse tai erillinen taittaja. Taitetusta teoksesta tulostetaan vedokset, joihin kustannustoimittaja ja kirjailija tekevät viimeiset muokkaukset ja korjaukset. Lopullisesta taittoaineistosta valmistetut pdf-tiedostot toimitetaan painoon tai aineistosta valmistetaan sähköinen e-pub-tiedosto.

Tuotantopäällikkö

Tuotantopäällikkö toimii graafisen alan asiantuntijana kustantamossa. Hän luo kustantamon tuotantoprosessin ja valvoo sen noudattamista. Hän vastaa tuotteiden teknisestä laadusta ja niiden aikatauluista.

Tuotantopäällikkö valitsee tuotteille valmistuspaikat, pyytää tarjoukset sekä pitää yllä yhteyksiä kirjapainoihin ja sivunvalmistusyrityksiin. Hän huolehtii myös tarvittavien materiaalien saatavuudesta ja valvoo tuoterekisterien ajantasaisuutta.

Digitaalisten kirjojen tuotannossa työskentelee esimerkiksi ohjelmistokehittäjiä, mediatuottajia ja äänikirjojen toteuttajia.

Viestintä ja markkinointi

Viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset viestivät kustantamon julkaisemista kirjoista ja huolehtivat siitä, että kirja saavuttaa yleisönsä. Viestintäkanavia ovat esimerkiksi uutuuskirjaluettelot, lehdistötiedotteet, kustantamon verkkosivut ja sosiaalinen media.

Markkinointi luo ja kehittää kirjailijabrändejä, suunnittelee ja toteuttaa mainontaa sekä järjestää tapahtumia, joissa kirjailija kohtaa lukijoita ja kirjanostajia. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi kirjamessut ja kirjakauppavierailut.

Myynti

Myynnin työntekijät varmistavat kirjojen ennakkomyynnin eri jälleenmyyntikanaviin sekä huolehtivat kirjojen saatavuudesta koko niiden elinkaaren ajan. Myynti tekee tiivistä yhteistyötä kirjakauppojen ja muiden kirjojen jakeluteiden kanssa.

Myynnin tehtävänä on etsiä keinoja, joilla kirjamyyntiä voidaan edistää. Myynti myös välittää kustantaville osastoille tietoa markkinoilla tapahtuvista muutoksista.

Ulkomaanoikeuksien myynti, agentti

Kustantamon ulkomaanoikeuksien myyjä eli agentti pyrkii löytämään kirjalle kansainvälisen kustantajan. Tehtäviin kuuluu myös ulkomaisista tekijänoikeuksista huolehtiminen sekä kirjailijan tukeminen kansainvälisen uran rakentamisessa.

Kirjailijan teoksesta teetetään käännösnäyte ja muuta markkinointimateriaalia. Niiden avulla teosta myydään kansainvälisillä markkinoilla. Kauppaa käydään muun muassa kirjamessuilla ympäri maailman. Kansainvälisesti tunnetuimmat kirjamessut järjestetään vuosittain Frankfurtissa ja Lontoossa.

Suurissa kustantamoissa on usein oma osastonsa ulkomaanoikeuksien myyntiä varten. Pienemmissä kustantamoissa ainakin osa tehtävistä on ulkoistettu tai palvelut tilataan kirjakohtaisesti ulkopuoliselta ammattilaiselta.

Talous- ja henkilöstöhallinto sekä muut tukitehtävät

Kustantamoissa työskentelee myös joukko hallinnollisten alojen ammattilaisia, kuten missä tahansa yrityksissä. Kustantamoissa tarvitaan niin henkilöstöhallinnon, lakiasioiden kuin talouden osaamista. Kustantamon taloushallinto hoitaa muun muassa tekijänpalkkiolaskennan ja niiden maksatuksen.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa kustantamon liiketoiminnasta yrityksen hallitukselle. Hän on viime kädessä myös oikeudellisesti vastuussa kustantamon tuotannosta. Toimitusjohtajan tehtävänä on linjata tulevaa ja luoda mahdollisuuksia kustantamon kehittämiselle. Hän toimii usein kustantamon edustajana ja edunvalvojana alan järjestöissä.