Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Suomen Kustannusyhdistyksen toiminnassa

Suomen Kustannusyhdistys ry noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tällä sivulla kuvataan säännöt ja periaatteet, joilla henkilötietoja liiton toiminnassa käsitellään. Sivu on päivitetty 12.10.2020.

Käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn tarkoitus

Yhdistys käsittelee jäsenyrityksiä edustavien henkilöiden yhteystietoja tarjotakseen jäsenpalveluja sekä yhdistyksen toimialalla merkittävien sidosryhmien edustajien yhteystietoja suorittaakseen edunvalvontatehtäväänsä. Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia ja tuottaa julkaisuja, joiden markkinoimiseksi se käsittelee yhdistyksen kohderyhmiin kuuluvien yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksessa. Kaikki henkilötietojen käsittely perustuu lähtökohtaisesti yhdistyksen oikeutettuun etuun rekisterinpitäjänä.

Yhdistyksen julkaisemia painettuja ja sähköisiä medioita varten henkilötietoja käsitellään lisäksi tietosuojalain 27 §:n mukaisessa journalistisessa tarkoituksessa.

Suomen Kustannusyhdistys toimii yhteisessä toimistossa Medialiiton ja sen toisten jäsenyhdistysten Aikakauslehtien liiton, Graafisen Teollisuuden ja Sanomalehtien Liiton kanssa. Medialiitto tuottaa palveluja Suomen Kustannusyhdistykselle ja toimii henkilötietojen käsittelijänä myös sen lukuun.

Henkilötietojen luovuttaminen

Yhdistys huolehtii, että kaikki henkilötietoja sen lukuun käsittelevät palveluntarjoavat noudattavat voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tapaa henkilötietojen käsittelijöinä.

Yhdistys ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja muille rekisterinpitäjille.

Käsittelyn lopettaminen

Jäsenpalvelu- ja edunvalvontatarkoituksessa tehty henkilötietojen käsittely lopetetaan, kun henkilö ei työskentele jäsenen eikä yhdistyksen edunvalvontatehtävän kannalta tärkeän sidosryhmäorganisaation palveluksessa. Suoramarkkinointia varten kerättyjen henkilötietojen käsittely lopetetaan viimeistään, kun henkilö ei ole neljän viimeksi kuluneen vuoden aikana osallistunut yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin tai tilannut yhdistyksen julkaisuja.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet halutessaan mm. tarkistaa ja tarvittaessa oikaista yhdistyksen käsittelemät itseään koskevat tiedot. Oikeudet eivät koske journalistisessa tarkoituksessa tehtyä käsittelyä.

Käsittelyn periaatteet

Yhdistys käsittelee henkilötietoa ainoastaan edellä mainittujen tarkoitusten edellyttämässä laajuudessa ja huolehtii riittävästä tietoturvan tasosta. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle eikä niiden perusteella tehdä automaattista profilointia.

Yhteyshenkilö

Suomen Kustannusyhdistyksen yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on johtaja Sakari Laiho.