Säännöt

Suomen Kustannusyhdistys ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Kustannusyhdistys ry, ruotsiksi Finlands Förlagsförening rf, ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on aatteellisena järjestönä valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä ammatillisia etuja sekä edistää maamme kirjankustannustoimintaa, kirjallisuuden levitystä, lukemisharrastusta sekä sananvapautta. Yhdistys ei tavoittele itselleen tai siihen osallisille voittoa tai taloudellista hyötyä. Yhdistyksen tarkoitukseen ei kuulu työehtosopimuslain tarkoittama työnantajain etujen valvominen työsuhteissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys valvoo jäsentensä tekijänoikeudellisia etuja, edustaa keskusjärjestönä jäsenkuntaansa kotimaassa ja ulkomailla sekä kehittää alan kansainvälistä yhteistyötä. Yhdistys pitää yhteyttä viranomaisiin, alan eri järjestöihin, yhteisöihin ja muihin sidosryhmiin, harjoittaa tiedotustoimintaa, tukee tutkimustyötä sekä antaa lausuntoja ja tekee esityksiä valtiovallalle.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen sen tarkoituksen hyväksyvä säännöllistä ja ammattimaista kirjankustannustoimintaa elinkeinonaan harjoittava luonnollinen henkilö tai yksityisoikeudellinen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä hyväksyy jäseneksi. Ennen kuin kustantaja hyväksytään yhdistyksen jäseneksi, hänen on annettava kirjallinen yhdistyksen päätöksen mukainen sitoumus siitä, että hän noudattaa yhdistyksen voimassa olevia sääntöjä, suorittaa yhdistykselle kuuluvat maksut sekä antaa kustannustoiminnastaan yhdistyksen toimistolle tarpeellisia tietoja. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Jäsenmaksu

Jäsenen on suoritettava yhdistykseen liittyessään liittymismaksu, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää kalenterivuodeksi kerrallaan. Lisäksi jäsenen on vuosittain suoritettava jäsenmaksu, joka koostuu kiinteästä kaikille jäsenille samansuuruisesta perusmaksusta, uutuustuotannon mukaan määräytyvästä nimikemaksusta sekä verottoman nettomyynnin mukaan määräytyvästä liikevaihtomaksusta. Nimikemaksu ja liikevaihtomaksu perustuvat jäsenen tuotanto- ja myyntimääriin jäsenyydestä päättävää yhdistyksen kokousta edeltäneenä kalenterivuotena.

Jäsenyys alkaa päätöksen tehnyttä yhdistyksen kokousta seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jos jäsenyys alkaa kesken kalenterivuoden, jäsenmaksusta on maksettava kalenterivuodesta jäljellä olevia täysiä kuukausia vastaava osuus.

Jäsenen äänimäärä yhdistyksen kokouksessa on sadasosa jäsenmaksusta täysinä satoina euroina.

5 § Eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyys päättyy sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin eroaminen on tapahtunut.

Yhdistyksestä voidaan erottaa jäsen, joka toimii vastoin lakia, ei noudata näitä sääntöjä tai niiden nojalla tehtyjä päätöksiä, jatkuvasti menettelee tavalla, joka ei ole yhdistyksen toimintaperiaatteiden ja jäsenvelvollisuuksien mukaista tai jättää maksamatta jäsenmaksun näissä säännöissä määrättynä aikana. Erottamisesta päättää hallitus ja jäsenyys päättyy heti. Erottamispäätöksestä on viipymättä annettava tieto erotetulle jäsenelle.

Jos jäsen pysyvästi lakkaa olemasta kirjankustantaja tai joutuu vararikkotilaan, päättyy jäsenyys niin pian kuin hallitus on asian todennut kokouksessaan.

Yhdistyksestä eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan erääntyneen jäsenmaksun myös siltä kalenterivuodelta, jonka aikana jäsenyys päättyy, ellei hallitus erityisistä syistä, kuten yhdistyksestä eronneen tai erotetun tai yleisen huonon taloudellisen tilan vuoksi toisin päätä.

6 § Yleinen kokous

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään kahdesti vuodessa hallituksen määräämänä päivänä, kevätkokous ennen huhtikuun ja syyskokous ennen joulukuun loppua. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se muutoin on lain mukaan pidettävä.

Valtuutettuna voi esiintyä vain yhdistyksen jäsen. Valtuutettu voi edustaa kokouksessa vain yhtä jäsentä. Kukaan älköön kuitenkaan äänestäkö enemmällä kuin viidennellä osalla kokouksessa edustettuina olevien äänten määrästä. Kokouksen päätökseksi katsotaan, jollei laissa tai näissä säännöissä jostakin asiasta määrätä toisin, se mielipide, jonka puolesta enimmät äänet on annettu. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla; muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

7 § Yleisen kokouksen asiat

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina,
 2. todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.

kevätkokouksessa

 1. esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto,
 2. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta
 3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille tai muusta toimenpiteestä, johon sanotun tilikauden hallinto ja tilit antavat aihetta.
 4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat,

syyskokouksessa

 1. päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta sekä jäsenten äänimääristä.
 2. esitetään hallituksen tulo- ja menoarvio seuraavaa toimintavuotta varten,
 3. määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi toimintavuodeksi,
 4. toimitetaan hallituksen jäsenten vaali,
 5. valitaan seuraavaa tilikautta varten kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet,
 6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § Kutsu yleiseen kokoukseen

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta todistettavalla tavalla kirjeellisesti.

9 § Hallitus

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus. Hallituksen muodostavat yhdistyksen syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

10 § Hallituksen päätösvalta

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja, äänten mennessä tasan, on yhtynyt. Vähemmistöön jääneen hallituksen jäsenen vaatimuksesta, jota on kannatettu, asia on alistettava yhdistyksen kokouksen lopullisesti päätettäväksi.

Kokouksesta on laadittava pöytäkirja, joka hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava. Pöytäkirjat on vuosittain pidettävä numerojärjestyksessä ja hallituksen toimesta säilytettävä.

11 § Johtajan tehtävät

Yhdistyksen juoksevia asioita hoitaa yhdistyksen johtaja, jonka ottaa ja erottaa yhdistyksen hallitus. Johtajan tulee hallituksen määräämällä tavalla ja sen antamien ohjeiden mukaisesti johtaa liiton toimistoa, valmistella ja esitellä hallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat sekä huolehtia päätösten toimeenpanosta.

12 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen jäsenet, johtaja ja muut yhdistyksen kokouksen siihen oikeuttamat toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä yhdistyksen johtajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin juoksevissa asioissa.

13 § Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja tilikirjat, hallituksen vuosikertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi kaksi viikkoa ennen kevätkokousta, kuitenkin ennen maaliskuun loppua.

Tilintarkastajien on kultakin tilikaudelta annettava yhdistyksen hallinnosta ja tileistä kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään viikkoa ennen kevätkokousta.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Ehdotus näiden sääntöjen muutoksiksi on jätettävä yhdistyksen hallitukselle, jonka tulee saattaa esitys omine lausuntoineen yhdistyksen jäsenille vähintään kuukautta ennen varsinaista kokousta. Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan varsinaisessa kokouksessa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

15 § Yhdistyksen purkaminen

Ehdotus yhdistyksen purkamiseksi käsitellään ja päätetään samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muutokset. Jos yhdistys puretaan, sen varat on luovutettava koko kirja-alaa hyödyttävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti

Hyväksytty 12.12.2006