Tuleva esteettömyyslainsäädäntö merkitsee kirja-alalle suurta mullistusta

Kannanotot 7.2.2022

Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima työryhmä on valmistellut lainsäädäntöä tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista. Esteettömyysvelvoitteet koskevat myös sähkökirjoja ja niiden jakeluketjua.

Tarkoituksena on edistää jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti tuotteita ja palveluita. Taustalla on EU:n direktiivi tuotteiden ja palveluiden esteettömyysvaatimuksista (EU) 2019/882 ja sen toimeenpano Suomessa.

Suomen Kustannusyhdistys kannattaa esteettömyyslainsäädännön tavoitteita. Nyt lausunnoilla oleva esitysluonnos on varsin tasapainoinen kokonaisuus, jossa on paikoin otettu ansiokkaasti huomioon kirja-alan ominaispiirteet.

Suomen Kustannusyhdistys nostaa lausunnossaan esiin erityisesti seuraavaa:

1) Kirja-alalle direktiivi on suuri mullistus, joka koskee koko tuotanto- ja jakeluketjua

Kirjankustannusalalle uusi sääntely merkitsee todella suurta muutosta. Käytännössä sähkökirjoja tulee alkaa tehdä uudella tavalla ja sellaisilla tiedostomuodoilla, joiden avulla esteettömyysvelvoitteiden täyttäminen on mahdollista. Uutta osaamista vaaditaan esimerkiksi kustantamoissa, taittoa tekevissä organisaatioissa ja jakeluketjussa.

Kustannusalan kannalta on myönteistä, että sähköisen kirjan määritelmän ulkopuolelle on rajattu esimerkiksi äänikirjat ja oppimisympäristöt, ja että esteettömyysvelvoitteiden kannalta haastavat tai vaikeat teostyypit otetaan esitysluonnoksessa huomioon.

On myös perusteltua, että palveluita tarjoavat mikroyritykset jäävät esteettömyyssääntelyn ulkopuolelle. Valtaosa kaupallisesta tuotannosta syntyy muiden kuin mikroyritysten toimesta ja jakeluketjuilta edellytetään esteettömyyttä, joten esteettömyydestä tulee joka tapauksessa alan valtavirtaa.

2) Kohtuuttomaan rasitteeseen vetoamisen tulee olla tosiasiallisesti mahdollista, eikä siitä saa aiheutua liian suurta taakkaa

Kirja-alan näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää, että kohtuuttomaan rasitteeseen vetoaminen on aidosti mahdollista. Muutoin riskinä on, että kirja jätetään mieluummin suoraan julkaisematta sähkökirjana, mikä voi kapeuttaa saatavilla olevien teosten tarjontaa. Erityisesti tämä nousee esille silloin, kun on kyse paljon kuvia, karttoja tai kaavoja sisältävistä kirjoista. Niiden saattaminen esteettömyysdirektiivin vaatimusten mukaisiksi voi olla hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Celian resursseista tulee jatkossakin pitää huolta, jotta se voisi jatkossa valmistaa saavutettavia ja esteettömiä teoskappaleita sellaisista teostyypeistä, joita kaupallinen markkina ei ilman kohtuutonta rasitetta pysty tuottamaan.

3) Sähkökirjoja koskevia säännöksiä tulee soveltaa vain 28.6.2025 jälkeen julkaistaviin sähkökirjoihin

Nykyisin markkinoilla olevat sähkökirjat eivät täytä esteettömyysdirektiivin velvoitteita. On erittäin tärkeää, että direktiiviä ei tulkittaisi siten, että näitä teoksia ei saisi pitää lukijoiden saatavilla 28.6.2025 jälkeen. Tämä on nimenomaisesti huomioitu nyt lausunnoilla olevassa esitysluonnoksessa.

Kustantajien ja lukijoiden sekä laajemmin sananvapauden toteutumisen kannalta ns. backlistin turvaaminen on todella tärkeää. Jos backlist poistuisi markkinoilta, yleisön saatavilla olevien teosten määrä vähenisi dramaattisella tavalla. Se olisi valtava isku suomalaiselle kirjalliselle perinnölle. Backlistin katoaminen olisi suuri taloudellinen isku myös kirjailijoille ja muille tekijöille.