Porvoon Kirjakeskuksen perintätoiminta on aiheuttanut alalla hankaluuksia

Tiedotteet 17.2.2022

Tilannekatsaus ja ohjeita jäsenille

TILANNEKUVA

Porvoon Kirjakeskus on ryhtynyt perimään asiakkailtaan näennäiseen viivästykseen vedoten 40 euron vakiokorvausta. Näitä korvauksia on joiltakin peritty takautuvasti jopa kolmelta vuodelta. Perintätoimintaa on toimeenpannut WaaS Oy. Sekä Porvoon Kirjakeskuksen että Waas Oy:n taustalla vaikuttaa Antti Ypyä. Toiminta on herättänyt hämmennystä ja suuttumusta kirjoja tilanneissa ja perintäkirjeen saaneissa asiakkaissa. Monille asiakkaille on lisäksi syntynyt virheellinen käsitys, että kohtuuttoman perintätoimen takana on kirjan kustantaja.

Kirjakeskuksen voidaan katsoa vahingoittaneen paitsi omaa mainettaan niin myös kirja-alan mainetta yleisesti.

Samanlaiseen tematiikkaan liittyen Kirjakeskuksen kanssa samaan yhtiöryppääseen kuuluva Booky.fi hävisi jutun HUSille markkinaoikeudessa. Korkein oikeus myönsi jutulle valitusluvan.

TIIVIS OIKEUDELLINEN ANALYYSI

Mihin Kirjakeskuksen toiminta perustuu

Kirjakeskus on systemaattisesti laskuissaan asettanut eräpäivän lauantaille. Kun lasku on maksettu seuraavana maanantaina, Kirjakeskus on väittänyt, että on syntynyt viivästys, koska varat eivät ole olleet sen käytettävissä eräpäivänä. Tämän viivästyksen vuoksi Kirjakeskuksen mukaan oikeuttaa sen perimään 40 euron vakiokorvauksen.

Perusteena Kirjakeskus käyttää EU tuomioistuimen ratkaisua C-306/06. Ratkaisu tulkitsee EU-direktiiviä (sen edeltäjää). Mainittu direktiivi on Suomessa laitettu voimaan maksuehtolailla . Vakiokorvaus perustuu perintälakiin (10§)

Vasta-argumentit

  • Ei sovittua eräpäivää, yksipuolinen ilmoitus

Maksuehtolaissa eräpäivä määräytyy osapuolten sopimuksen, sopimuskäytännön tai laista tulevien enimmäismääräaikojen perusteella. Yksipuolisesti ilmoitettua eräpäivää ei voida pitää osapuolten välisenä sopimuksena.

  • Kohtuuttomuus

Maksuehtolaissa viitataan oikeustoimilakiin (36 §), jonka mukaan ehtoa, joka johtaa kohtuuttomuuteen voidaan sovitella tai jättää huomiotta.

Mikäli muutaman sentin viivästyskorkovelka johtaa 40 euron korvaukseen voidaan sitä pitää kohtuuttomana.

  • Lojaliteettivelvoite

Lojaliteettiperiaatteen mukaan osapuolten on otettava huomioon myös toisen osapuolen etu. Selkeitä lojaliteettiperiaatteen rikkomuksia ovat eräpäivän asettaminen tietoisesti lauantaille, kohtuuttoman sanktion vaatiminen näennäisestä viivästyksestä sekä se, että vakiokorvausvaatimukset on jätetty esittämättä jopa usean vuoden ajan, jolloin sopimuskumppani ei ole voinut reagoida.

  • Osapuolten välinen toiminta on muodostanut sopimuksen

Mikäli Kirjakeskus ei ole huomauttanut aiemmin useampia kertoja tapahtuneesta viivästykseksi katsomastaan tapahtumasta, voidaan sen toiminnallaan katsoa hyväksyneen tavanomaisen käytännön, jossa ei-pankkipäivälle sattunut maksu maksetaan seuraavana arkipäivänä.

  • Lainsäätäjän tarkoituksen vastainen

Direktiivin tarkoitus on suojella heikommassa asemassa olevaa velkojaa maksulaiminlyönneiltä. Kirjakeskus ei ole heikompi osapuoli ja se on välineellistänyt oikeussäännöt niiden tarkoituksen vastaiseen toimintaan.

Eräpäivien ilmeisen suunnitelmallinen asettaminen muille kuin arkipäiville ja taloudellisesti merkityksettömän näennäisviivästykseen vetoaminen vakiokorvauksen perimisperusteena ovat vastoin lainsäätäjän tarkoitusta (šikaanimaista lainsäädännön väärinkäyttöä).

TOIMINTAOHJEITA

Sopimussuhteen tarkistamien

  • Kirjakeskuksen asiakaskustantajan on hyvä tarkistaa mitä sopimuksessa ko. välittäjän kanssa perintätoimien järjestämisestä ja päätöksenteosta on sovittu (esimerkiksi onko sovittu siitä, että erääntyneitä saatavia ei saa siirtää perintään ilman kustantajan hyväksymistä.)
  • Kirjakeskuksen kanssa tulee neuvotella ja sopia nimenomaisesti siitä, että jatkossa kirjoja tilanneiden laskujen eräpäivät osuvat arkipäiville ja että viivästyksen tulee olla merkityksellinen ennen perintätoimiin ryhtymistä.

Kirjakeskuksen laskuihin suhtautuminen

  • Jatkossa maksut Kirjakeskukselle tulee maksaa reilusti ennen eräpäivää. Vähintään kannattaa pitää huolta siitä, että eräpäivän ollessa lauantai, maksu maksetaan siten, että se varmuudella näkyy Kirjakeskuksen tilillä eräpäivää edeltävänä arkipäivänä.
  • Maksamisesta voi kieltäytyä perustelluilla tavoilla. Tähän sisältyy riski, koska juttu voidaan oikeudessa hävitä, ja viivästyskorot jatkavat juoksemistaan. (Ks. kirjemalli alempana)
  • Voitte myös maksaa jo perityn laskun korkoineen ja vakiomaksuineen, mutta kirjallisesti ilmoittaa, että ette hyväksy maksun perusteita vaan riitautatte ne. Haittana on, että maksettuja rahoja ei välttämättä saada takaisin, jos vastapuolesta tulisi maksukyvytön.

APUA TARJOLLA JA SKY:N JATKOTOIMET

Mikäli teillä on kysymyksiä, ottakaa yhteyttä SKY:n toimistoon.

SKY jatkaa lainsäädännön ja oikeuskäytännön tutkimista ja selvittää muun muassa täyttääkö Kirjakeskuksen toiminta rikoslain kiskonnan tunnusmerkistön (RL 36:6).


[Kirjemalli perinnän vastustamiseen]

Olemme vastaanottaneet yrityksenne lähettämän maksumuistutuslaskun (päiväys? nro?).

Olemme maksaneet alkuperäisen laskun teidän asettamana eräpäivänä X.X.XXXX, joten katsomme lähettämänne maksumuistutuksen ja viivästyskoron perusteettomaksi. Kiistämme maksuvelvollisuutemme maksumuistutukseen seuraavin perustein:

Näkemyksemme mukaan maksusuoritusta ei voida katsoa viivästyneeksi, koska se on maksettu laskuun yksilöitynä eräpäivänä. Velkakirjalain (1947/622, 5 §) mukaan Jos eräpäivä tai maksuajan viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä taikka joulu- tai juhannusaatto, maksu saadaan suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Vetoamme myös siihen, että maksuehdosta tai eräpäivästä ei ole sovittu nimenomaisesti. Vakiintunut käytäntö on, että pelkkä laskulla yksipuolisesti ilmoitettu eräpäivä ei riitä. Jos asiasta ei ole nimenomaisesti sovittu, viivästyskorkoa ja vakiokorvausta voidaan periä vasta sen jälkeen, kun on kulunut 30 päivää laskun lähettämisestä.

[HUOM! Tämä edellyttää, että tällaista sopimusta ei todella ole tehty.]

Muilta alan toimijoilta ja julkisuudessa esitettyjen seikkojen perusteella meillä on perusteltua syytä epäillä, että alkuperäisen laskun eräpäivä on asetettu tietoisesti ja yksipuolisesti lauantaille. Jos siitä, että maksu eräpäivänä maksettuna kirjautuu tilillenne vasta seuraavana arkipäivänä, olisi aiheutunut teille tosiasiallista haittaa, teillä olisi ollut mahdollisuus puuttua asiaan jo aiemmin ja asettaa eräpäiväksi jokin arkipäivä. Julkisuudessakin esitettyjen tietojen ja esimerkiksi oikeustapausten perusteella meillä on syytä epäillä, että ette toimi sopimuskumppanilta vaaditun lojaliteettiperiaatteen mukaisesti.

Edellä mainittujen perusteiden takia maksumuistutus ja viivästyskorko ovat riitaisia. Vaadimme teitä keskeyttämään perinnän ja kirjallisen vastauksen tähän reklamaatioon.