Esteettömyys ja sähkökirjat

Mies käyttää tekstinsuurennustyökalua.

Hyvät käytännöt saavutettavan e-kirjan tekemiseen julkaistiin 7.5.2024

Esteettömyysdirektiivi saatettiin Suomessa voimaan keväällä 2023. Uusi sääntely merkitsee suurta muutosta kustannusalalle, koska tällä hetkellä kaupallisilla markkinoilla ei käytännössä ole esteettömyysdirektiivin velvoitteet täyttäviä, saavutettavia sähkökirjoja.

Euroopan parlamentin keväällä 2019 antama esteettömyysdirektiivi (European Accessibility Act) koskee muun muassa sähkökirjoja ja niiden lukemiseen tarkoitettuja ohjelmistoja sekä jakeluketjua, kuten lukuaikapalveluita ja verkkokauppoja. Uuden lainsäädännön myötä sähkökirjoja tulee alkaa tehdä uudella tavalla ja sellaisilla tiedostomuodoilla, joiden avulla velvoitteet voidaan täyttää.

Uutta lainsäädäntöä sovelletaan direktiivissä määriteltyihin palveluihin, kuten sähkökirjoihin, joita tarjotaan kuluttajille 28.6.2025 jälkeen. Kyseiset palvelut tulee jatkossa toteuttaa niin, että kaikenlaiset ihmiset voivat käyttää palveluja mahdollisista toimintarajoitteista riippumatta.

Vaikka uusi lainsäädäntö onkin jo voimassa, menossa on siirtymäaika, joka antaa mahdollisuuden perehtyä uusiin velvoitteisiin.

Uudet vaatimukset sähkökirjoille

Sähkökirjojen osalta keskeisiä uusia säännöksiä ovat laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus eräiden digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimuksista.

Saavutettavalta sähkökirjalta edellytetään muun muassa, että

1) ääntä ja tekstiä sisältävä sähkökirja tarjoaa synkronoitua tekstiä ja ääntä;

2) sähkökirjan digitaaliset tiedostot eivät estä avustavaa teknologiaa toimimasta moitteettomasti;

3) pääsy sisältöön, navigointi tiedostosisällössä ja dynaamisessa ja muussa näkymässä sekä sisällön esittäminen selkeällä ja joustavalla tavalla on varmistettu käyttäjän valintojen mukaan;

4) sisällön vaihtoehtoiset esittämistavat ja sen yhteentoimivuus eri avustavien teknologioiden kanssa on mahdollistettu siten, että sisältö on havaittavissa, ymmärrettävissä, hallittavissa ja toimintavarma;

5) sähkökirjat on tehty helpommin löydettäviksi välittämällä metatiedon avulla tietoa niiden esteettömyysominaisuuksista; sekä

6) digitaalisten oikeuksien hallintamenetelmät eivät estä esteettömyysominaisuuksien toimintaa.

Sähkökirjojen saavutettavuutta valvoo 28.6.2025 lähtien Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvontayksikkö. Aluehallintovirasto antaa ohjausta ja neuvontaa jo ennen varsinaisen valvontavastuun alkamista.

Lain sallimat poikkeukset

Uusi lainsäädäntö sisältää muutamia poikkeuksia lain noudattamiseen.

Lain soveltamisalan ulkopuolella ovat mikroyritykset, eli sellaiset yritykset, joiden palveluksessa on alle 10 työntekijää, ja vuosittainen liikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai jonka vuosittainen taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.

Laki mahdollistaa myös vetoamisen kohtuuttomaan rasitteeseen. Palveluntarjoaja, kuten sähkökirjan kustantaja, voi poiketa saavutettavuusvaatimuksista, jos se saavutettavuusarvioinnin perusteella pystyy osoittamaan, että saavutettavuusvaatimusten noudattaminen aiheuttaa kohtuuttoman rasitteen tai sellaisen muutoksen, jonka seurauksena palvelun perusluonne muuttuisi perustavanlaatuisesti.

Arvio siitä, muodostaako saavutettavuusvaatimusten noudattaminen kohtuuttoman rasitteen palveluntarjoajalle, tehdään saavutettavuusvaatimusten noudattamisen kustannuksien suhteessa toiminta- ja pääomakustannuksiin ja saavutettavuusvaatimusten noudattamisen nettokustannusten suhteessa nettoliikevaihtoon sekä kustannus-hyötyarviona, jossa on otettava erityisesti huomioon vammaisten ihmisten tarpeet käyttää palvelua.

Saavutettavuusvaatimuksista ei kuitenkaan voi poiketa, jos palveluntarjoaja saa omiin varoihinsa kuulumattomista julkisista tai yksityisistä lähteistä rahoitusta, jota myönnetään saavutettavuuden parantamiseen.

Lisätietoa uudesta lainsäädännöstä

Tutustu kattavaan informaatiopakettiin lain ja asetusten vaatimuksista osoitteessa Vaatimukset laissa – Julkaise Kaikille

Suomen Kustannusyhdistys kouluttaa jäseniään ja koko kirja-alaa uusien velvoitteiden sisältöön. Tutustu aiemmin järjestettyjen koulutusten tallenteisiin ja seuraa verkkosivujamme, joilla kerromme jatkossa myös tulevista koulutuksista.

Seminaarien materiaaleja

5.9.2023 Saavutettava sähkökirja ja 14.9.2023 Esteetön oppimateriaali

23.11.2022 Näin teen e-kirjasta esteettömän